Privacy

deBreij B.V. respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)/GDPR (EU) 2016/679. deBreij B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en is gevestigd aan de Koningslaan 33, 1075 AB Amsterdam en is telefonisch te bereiken op: +31(0)20 572 78 00.

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie deBreij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij deBreij.

Gebruik persoonsgegevens:

deBreij kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van juridische procedures en overige dienstverlening;

- innen van declaraties;

- advisering, bemiddeling en verwijzing;

- marketing – en communicatiedoeleinden;

- nakomen van onze wettelijke verplichtingen; en/of

- sollicitatieprocedures (indien de sollicitatie niet tot een dienstverband leidt, verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure).

Verwerking persoonsgegevens:

deBreij B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:

- persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt en in het kader van de dienstverlening zijn verkregen:

- contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van dossiers;

- contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

- persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster; en

- persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

- uw toestemming;

- op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;

- een wettelijke verplichting; of

- in verband met een gerechtvaardigd belang (zoals uitnodigingen voor events of seminars).

Delen van persoonsgegevens met derden:

deBreij B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van deBreij B.V., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan deBreij B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van deBreij B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door deBreij B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens:

deBreij B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

deBreij B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten betrokkenen:

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, laten corrigeren of - in gevallen waarin we geen wettelijke bewaarplicht hebben - laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen:

deBreij B.V. - Michèle Jenniskens

Koningslaan 33

1075 AB Amsterdam

+31 20 572 78 00

michele.jenniskens@debreij.com

Cookies:

De website van deBreij maakt gebruik van cookies. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar de volgende pagina van dit privacy statement.

Overig:

deBreij kan haar Privacy Statement te allen tijde wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op deze website.

Download onze privacy statement